Rules

Svenska Professionella MMA Regler (svenska)


Svensk Pro MMA

Tävlingsregler för svensk professionell Mixed Martial Arts (MMA)

(Notera: Godkända tekniker och Otillåtna tekniker är INTE de samma som i Unified Rules)

(Kampsportsdelegationen, beslut Dnr: 216-05802-2010)

Version 2011-05-09

§ 1 Tävlingsarrangör
1.1 Tävlingsarrangören skall tillse att alla lagar och förordningar följs i samband med anordnandet av tävlingen.
1.2 Tävlingsarrangören skall utse tävlingens olika funktionärer och tillse att de har erforderlig utbildning och erfarenhet.
1.3 Tävlingsarrangören skall ansöka om sanktion senast tre (3) månader före aktuellt tävlingsdatum.
1.4 Tävlingsarrangören skall efter genomförd tävling skicka in en dokumentation till SMMAF med en sammanställning av resultat, eventuella skador och karantänsperioder.

§ 2 Tävlingsledare
2.1 En tävlingsledare skall utses för varje tävling.
2.2 Tävlingsledaren skall verka som kontaktperson med t ex tillståndsmyndigheten, polismyndigheten och brandförsvaret under tävlingen.
2.3 Tävlingsledaren skall vara arbetsledare för samtliga funktionärer under tävlingen.
2.4 Tävlingsledaren skall tillse att samtliga funktionärer utför sina uppgifter.

§ 3 Tävlande
3.1 Den tävlande skall vara minst 18 år.
3.2 Den tävlande skall vara i god fysisk och psykisk form.
3.3 Den tävlande skall vara väl förberedd för att tävla i Mixed Martial Arts.
3.4 Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av fullkontaktskampsport.
3.5 Vid anmälan till tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet delges matchmakern.
3.6 Den tävlande får endast deltaga i en match per dag.

§ 4 Databas
4.1 All information om en tävling skall sparas i en databas.
4.2 Den tävlande och information om denne skall vara införd i databasen och databasen skall fungera som en digital matchbok. Det är matchmakerns ansvar att införa den tävlande i databasen.
4.3 Planerade matcher skall införas i databasen. Detta är matchmakerns ansvar.
4.4 Tävlingsresultat skall införas i databasen. Detta är sekreterarens ansvar.
4.5 De av tävlingsläkaren sammanställda uppgifterna om eventuella knockouter och karantän skall införas i databasen. Detta är tävlingsläkarens ansvar.

§ 5 Matchmaking
5.1 En matchmaker med god erfarenhet av Mixed Martial Arts och matchning skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen.
5.2 Det åligger matchmakern att ta reda på alla fakta (vikt, längd, tidigare matcher, annan kampsportserfarenhet, tidigare knockouter etc) om de tävlande som underlag för matchning. Om möjligt skall matchmakern även granska videoupptagningar av de tävlande.
5.3 Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.
5.4 Matchmakern skall tillse att samtliga tävlande samt planerade matcher införs i databasen.

§ 6 Viktklasser
6.1 Två tävlande som möts i en match skall ligga nära varandra i vikt. Dock kan större avvikelser accepteras i tungvikten. Matchmakern skall fastställa en vikt som de båda tävlande i en planerad match skall klara på invägningen. Vikten skall godkännas i god tid av såväl de tävlande som av tävlingsarrangören.
6.2 Vid titelmatcher skall givna viktklasser användas
6.3 Viktklasser:
Flugvikt -56,7 kg (125 lbs)
Bantamvikt -61,2 kg (135 lbs)
Fjädervikt -65,8 kg (145 lbs)
Lättvikt: -70,3 kg (155 lbs)
Weltervikt: -77,1 kg (170 lbs)
Mellanvikt: -83,9 kg (185 lbs)
Lätt tungvikt: -93,0 kg (205 lbs)
Tungvikt: -120,2 kg (265 lbs)
Supertungvikt: +120,2 kg (över 265 lbs)

§ 7 Invägning
7.1 Den tävlande skall klara angiven vikt inom föreskriven tid vid tävlingens officiella invägning övervakad av funktionärer utsedda av Tävlingsarrangören.
7.2 Vid invägningen skall den tävlande visa fotolegitimation samt överlämna intyg på utfört och negativt hepatittest (B och C) samt hiv-test. Testen skall vara maximalt ett år gamla.
7.3 Den tävlande skall vägas utan kläder senast 3 timmar innan matchstart och tidigast 32 timmar innan.
7.4 Om den tävlande väger över vid första försöket får denne senare väga sig igen. Dock maximeras viktminskning till 3 % av kroppsvikten från första invägning till matchvikt. Om invägning sker en dag innan match tillåts en viktminskning om 5 %.

§ 8 Tävlingsläkare & läkarkontroll
8.1 En legitimerad läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen.
8.2 Tävlingsarrangören skall överlämna ett underlag med uppgifter om den tävlande till tävlingsläkaren inför läkarkontrollen före match. Intygen om negativt hepatittest samt hiv-test som insamlats vid invägningen skall ingå.
8.3 Tävlingsläkaren skall kontrollera samtliga tävlande före match. Om den tävlande av tävlingsläkaren bedöms vara: ur form, lida av skada eller sjukdom, påverkad av mediciner eller droger, ur psykisk balans eller på annat sätt inte vara redo för match, skall den tävlande ej tillåtas tävla (checklista: hjärta, blodtryck, puls, lungor, hörsel, tänder, bråck, muskulatur, hud, negativt hepatit samt hiv-test).
8.4 Tävlingsläkaren skall vara närvarande under varje match. Tävlingsläkaren skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta. Tävlingsläkaren skall då omedelbart uppmärksamma matchdomaren genom att kasta in en handduk i ringen alternativt med ljudsignal.
8.5 Om en tävlande behöver hjälp för att ta sig tillbaka till sin hörna i rondvilan, skall den tävlande undersökas av tävlingsläkaren som bland annat skall kontrollera balans och respons hos den tävlande när denne står upp utan stöd.
8.6 Tävlingsläkaren ska efter genomförd match undersöka de tävlande. Eventuella skador samt misstänkta skador ska i det här läget dokumenteras.
8.7 Tävlingsläkaren ska alltid utgå från ett ”worst case-scenario”. Det betyder att tävlingsläkaren alltid ska ta det säkra före det osäkra.
8.8 Tävlingsläkaren skall om denne finner det nödvändigt skicka en tävlande till sjukhus för undersökning.
8.9 Vid misstänkta skador (ex. lätt hjärnskakning) kan tävlingsläkaren kvarhålla den tävlande för vidare observation. Den tävlande ska i dessa fall ej lämna tävlingsområdet (alt. tävlingshotellet) så att läkaren (inom ett antal timmar) kan göra en uppföljande undersökning. Vid den uppföljande undersökningen skall tävlingsläkaren ta ställning till om det är nödvändigt att skicka en tävlande till sjukhus för undersökning och vidare vård, alternativt rekommendera eventuell eftervård, alternativt konstatera att inget vårdbehov finns. Vid den uppföljande undersökningen ska ovanstående beslut dokumenteras och läggas till övrig dokumentation som tävlingsläkaren lämnar till förbundet.
8.10 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 9 Matchdomare
9.1 Varje match skall överses av en licensierad matchdomare.
9.2 Matchdomarens skall vara klädd i långbyxor samt skjorta. Matchdomarens skor ska vara mjuka så att skador eller obehag ej kan åsamkas en tävlande.
9.3 Matchdomaren skall vara i fysiskt skick att kunna vara alert och hålla sig nära de tävlande, göra ingripanden då det behövs för att hålla säkerheten för tävlanden på maximal nivå.
9.4 Matchdomaren skall tillse att båda tävlande har korrekta skydd
9.5 Matchdomaren skall tillse att regler åtföljs av alla parter involverade i matchen.
9.6 Matchdomaren skall sätta de tävlandes säkerhet främst och omedelbart stoppa en match där det är uppenbart att den ena parten är så överlägsen att den andre riskerar att bli skadad, då någon av de tävlande är i ett orimligt underläge, eller om en av de tävlande inte försvarar sig effektivt.
9.7 Matchdomarens tre kommandon under match: ”FIGHT” anger för de tävlande att matchen är igång vid start, efter break eller efter rondpaus. ”STOP” anger att de tävlande skall sluta samt stanna i oförändrad position. ”BREAK” anger att de tävlande skall sluta samt separera till neutral position.
9.8 Matchdomaren skall stoppa matchen då en tävlande utför otillåtna tekniker eller regelbrott.
9.9 Matchdomaren skall tillse att otillåtna tekniker ej ger en tävlande fördel.
9.10 Matchdomaren skall diskvalificera en tävlande om denne eller sekonderna uppsåtligt, allvarligt eller upprepat bryter mot reglerna.
9.11 Matchdomaren skall stoppa matchen om något kastas in på matchytan. Om det inkastade är en handduk eller liknande som kastats in av sekond eller läkare skall matchen avslutas.
9.12 När så är påkallat vid olyckshändelse eller foul kan matchdomaren medge ett avbrott av matchen med tid för en tävlandes återhämtning i upp till fem (5) minuter.
9.13 Vid foul som innefattar slag eller spark mot grenen (sk low blow) skall matchdomaren, om den drabbade tävlande så begär, avbryta matchen i upp till fem (5) minuter så att den tävlande kan återhämta sig.
9.14 Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder.
9.15 Matchdomaren skall höja vinnarens arm när matchresultat tillkännagivits av konferencieren.

§ 10 Poängdomare
10.1 Varje match skall bedömas/poängsättas av tre av SMMAF licensierade poängdomare.
10.2 Poängdomarna skall sitta åtskilda från såväl publiken som varandra.
10.3 Poängdomarna skall hålla sig neutrala under matchen, förutom när ett regelbrott upptäcks. Detta skall i sådana fall meddelas matchdomaren i rondpausen.
10.4 Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng för varje rond samt fylla i poängformuläret för ronden.
10.5 Vinnaren av en rond ges 10 poäng, motståndaren får 9 poäng vid dominans, 8 poäng vid stor dominans samt 7 poäng vid total dominans. Vid en mycket jämn rond ges de tävlande 10 poäng vardera.
10.6 Vid matchen slut skall poängdomarna sammanställa poängen för samtliga ronder.
10.7 Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat
10.8 Poängdomarna får inte lämna sin plats förrän matchen är slut och resultatet delgivet.
10.9 person som fungerar som manager, oavsett om skriftligt avtal finns eller ej, får inte agera vare sig match- eller poängdomare i en match där en tävlande denne representerar deltager.

§ 11 Supervisor
11.1 En Supervisor skall utses av Förbundet för varje MMA-tävling.
11.2 Supervisorn skall tillse att alla funktioner och ansvarsområden hanteras på ett korrekt sätt.
11.3 Supervisorn skall finnas tillgänglig för eventuell länsstyrelsepersonal.
11.4 Supervisorn skall notera resultat och vinstsätt i varje match.
11.5 Supervisorn skall tillse att resultaten införs i databasen efter tävlingen.
11.6 Supervisorn skall bistå tävlingsläkaren med att införa eventuella knockouter med tillhörande karantänsperiod i databasen efter tävlingen.
11.7 Supervisorn skall dokumentera och rapportera alla eventuella avvikelser till förbundet.

§ 12 Tidtagare
12.1 En tidtagare skall utses för att ombesörja korrekt tidtagning av såväl ronder som rondvila samt övriga avbrott.
12.2 Tidtagaren signalerar starten av varje rond.
12.3 Tidtagaren skall markera när det är femton sekunder kvar av en rondpaus.
12.4 Av matchdomaren signalerade avbrott skall ej ingå i ronden. Klockan får ej stoppas av annat än matchdomarens signalerade avbrott.
12.5 Det åligger tidtagaren att ta tiden från och med det att matchdomaren stoppar matchen. När tiden uppgått till 4,5 minuter samt 5 minuter skall tidtagaren meddela matchdomaren detta.

§ 13 Konferencier
13.1 En konferencier skall utses för tävlingen, denne skall ombesörja att såväl publik som funktionärer genom högtalarsystemet hålls informerade om tävlingen.
13.2 Konferencieren skall tillkännage de tävlandes namn, ringhörna och vikt inför matchen och innan de tävlande inträder i ringen.
13.3 Konferencieren skall uppmana sekonderna att lämna matchytan före matchstart och när tidtagaren markerar att det är 15 sekunder kvar av rondvilan.
13.4 Konferencieren skall tillkännage rondnummer inför start av varje rond.
13.5 Konferencieren skall tillkännage vinnarens namn och ringhörna.

§ 14 Sekonder (coacher)
14.1 Den tävlande skall ha minst en (1) max tre (3) sekonder
14.2 Under matchen får sekonderna endast uppehålla sig på matchytan i anslutning till sin tävlandes ringhörna under rondpaus.
14.3 I rondpausen får max två (2) sekonder gå in på matchytan. All materiell skall avlägsnas från matchytan vid rondpausens slut och sekonderna skall även tillse att matchytan hålls torr och ren för att förhindra halka.
14.4 Sekonder är skyldiga att vid rondpaus informera matchdomaren om eventuella skador eller förhinder som upptäcks på deras tävlande.
14.5 Sekonderna skall ha en handduk och om de finner den tävlande vara i svårigheter så kan de kasta in handduken och därigenom ge upp matchen.
14.6 Sekonderna kan ge råd, assistans och uppmuntran på ett behärskat sätt under matchen.
14.7 Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som sekonderna begår.

§ 15 Matchyta
15.1 Matchytan skall vara väl avgränsad så att de tävlande ej riskerar att falla ur, det kan vara en standard boxningsring eller en ring med säkerhetsväggar.
15.2 Boxningsring: Storleken på denna kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av 3-4 vadderade ringrep som fäster i 4 stolpar (ringhörn). Dessa hörn täcks med vadderade skydd. Åtgärder ska även vidtas för att säkerställa att de tävlande ej skadar sig vid ett eventuellt fall ur ringen (ex stötabsorberande golv utanför ringytan)
15.3 Ring med säkerhetsväggar: Syftet med den väggförsedda ringen är att undvika att de tävlande kan falla ut under matchen och ådra sig skador. Storleken kan variera, grundkravet är ett stötabsorberande golv som inhägnas av plastklätt nät (vägg) som fästs mellan 8 stolpar. Dessa stolpar samt den övre och nedre kanten kring nätet täcks med vadderade skydd.

§ 16 Matchlängd
16.1 En match skall pågå i tre (3) ronder.
16.2 En rond skall pågå i fem (5) minuter.
16.3 Rondvilan (pausen mellan ronderna) skall uppgå till 90 sekunder.

§ 17 Obligatorisk utrustning
17.1 Godkända tävlingshandskar, vilka skall tillhandahållas av Tävlingsarrangören.
17.2 Godkända tävlingsshorts, vilka skall vara tillverkade i hållbart material och utformade så att de ej kan orsaka skada på någon av de tävlande.
17.3 Suspensoar
17.4 Tandskydd

§ 18 Lindor & tejp
18.1 Händer och knogar får lindas med gasbinda.
18.2 Tejp får användas för att såväl fästa som förstärka gasbindan. Tejpen får dock inte täcka knogarna.
18.3 Tävlingshandskarnas kardborreknäppning skall tejpas så att den ej går upp och inte orsakar skada på någon av de tävlande.
18.4 Tejpning och lindning skall kontrolleras före tävlingshandskarnas kardborreknäppning tejpas.
18.5 Funktionären som kontrollerar tejpning och lindning av händer skall särskilt markera att detta gjorts t ex genom signatur på tävlingshandskarnas tejpning.

§ 19 Godkända tekniker
19.1 Slag, sparkar och knän mot huvud, kropp och ben i stående kamp
19.2 Slag mot huvud, kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition
19.3 Sparkar och knän mot kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition
19.4 Kast och nedtagningar
19.5 Submission tekniker (ledlås och stranguleringar etc.)

§ 20 Otillåtna tekniker
20.1 Slag, sparkar eller knän mot ryggrad och bakhuvud
20.2 Slag mot samt grepp av struphuvudet
20.3 Attacker med armbåge
20.4 Kast där man avsiktligt kastar motståndaren så att denne landar endast på huvud/nacke (så kallad spiking)
20.5 Ledlås mot fingrar och tår (så kallade small joint locks)
20.6 Stampningar mot motståndarens fötter
20.7 Stampningar mot en motståndare i aktiv markposition
20.8 Sparkar och knän mot huvudet på en motståndare i aktiv markposition
20.9 Sparkar mot njurarna med hälen
20.10 Sparkar och knän mot huvudet på en stående motståndare när man själv befinner sig i aktiv markposition

§ 21 Fouls
21.1 Attackera en liggande eller på annat sätt försvarslös motståndare.
21.2 Smörja in kroppen (undantaget ansikte) med vaselin, liniment eller liknande.
21.3 Överdrivet bruk av vaselin.
21.4 Skallningar, peta i ögon, bitas, rivas, nypas, dra motståndaren i håret, attacker mot grenen samt stoppa fingrar i mun eller sår (cut).
21.5 Kasta ut motståndaren från matchytan.
21.6 Hålla fast i repen respektive säkerhetsväggens nät.
21.7 Greppa i shorts eller handskar.
21.8 Attackera motståndaren före match, under time out, under rondpaus eller efter match.
21.9 Attackera motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
21.10 Attackera motståndarens underliv.
21.11 Tävla på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
21.12 Riktade attacker mot motståndarens hals inklusive att greppa motståndarens luftstrupe.
21.13 Använda svordomar eller förolämpande språk.
21.14 Göra förolämpande gester.
21.15 Ignorera domarens instruktioner.
21.16 Uppvisa aggressivt beteende mot matchdomaren eller andra funktionärer.
21.17 Inblandning av sekonder.
21.18 Medvetet tappa/spotta ut tandskyddet.
21.19 Inaktivitet och passivitet.
21.20 Simulera träff i underlivet.
21.21 Inga metalliska föremål och inga smycken får bäras under match.

§ 22 Fall
22.1 Om en tävlande faller till marken på grund av nedtagning/kast, träff, överraskning eller dålig balans, skall matchen fortsätta under förutsättning att den tävlande försvarar sig effektivt och intar en aktiv markposition.

§ 23 Nedslagning
23.1 Om en tävlande blir nedslagen och inte kan försvara sig effektivt/blir liggande skall matchdomaren omedelbart stoppa matchen (referee stops contest RSC).

§ 24 Varning
24.1 Vid lindrig oavsiktlig förseelse (utförande av otillåten teknik eller foul), skall matchdomaren stoppa matchen, kontrollera deltagarens tillstånd samt utdela en varning.
24.2 Matchdomaren kan utdela poängavdrag för den tävlande i samband med varningen.

§ 25 Diskvalificering
25.1 Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan matchdomaren samt även supervisorn diskvalificera den tävlande.

§ 26 Omstart i samma position
26.1 Efter en utdelad varning, kontroll av tävlingsläkare eller liknande skall matchen omstartas i samma position som före avbrottet.

§ 27 Omstart vid inaktivitet
27.1 Domaren kan starta om matchen i en neutral position (ståendes) om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra position eller går på avslut.

§ 28 Vinstsätt
28.1 Uppgivet (Submission) – Den tävlande ger upp genom att klappa tre gånger på motståndaren eller verbalt informera domaren.
28.2 Handduken (Towel) – Den tävlandes sekonder stoppar matchen genom att kasta in handduken.
28.3 Matchdomaren stoppar matchen (Referee Stops Contest, RSC). Detta har matchdomaren skyldighet att göra om han anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt, att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO) eller om deltagares återhämtningstid alternativt läkares undersökning av deltagare pågått längre än 5 minuter.
28.4 Domslut (judges decision) – Tre poängdomare avgör vem som är vinnare.
28.5 Diskvalificering (disqualification) – Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.
28.6 Walkover – En tävlande som är annonserad och står redo på matchytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

§ 29 Domslutskritierier
29.1 Den tävlande som kontrollerar och dominerar matchen och som är mest effektiv inom områdena: Striking (slag och sparkar) i stående kamp, clinch (stående brottning), kast/nedtagningar, positionskontroll, striking i markkamp samt submissionförsök (låsförsök) utses som rondvinnare. Det skall vara väl utförda tekniker, enbart aggressivitet premieras inte.
29.2 Att ligga överst i guard (dvs överst i markkamp med motståndarens ben runt överkroppen) skall endast anses vara en dominant position om den tävlande försöker avsluta matchen (effektiv striking alternativt submissionförsök) eller förbättra sin position (passera guarden). En tävlande som endast håller ner sin partner utan att aktivt försöka vinna skall ej anses vara dominant.
29.3 Om de tävlande är jämna i offensiva moment skall det defensiva arbetet bedömas: Blockeringar mot slag och sparkar, försvar mot nedtagningar, vändningar från en bottenposition till överst eller till stående.
29.4 Om de tävlande är jämna såväl offensivt som defensivt så skall den tilldelas vinsten som varit mest aktiv och som försökt vinna mest.

§ 30 Oavgjort – Draw
30.1 Om poängställningen vid matchens slut skulle vara lika för de två tävlande döms matchen vara oavgjord (draw).
30.2 I titelmatcher måste poängdomarna utse en vinnare (markera en vinnare på poängprotokollet).

§ 31 No contest & Poängräkning vid oavsiktlig foul
31.1 En match kan bli dömd som en “no contest” (det vill säga matchen ogiltigförklaras). Detta kan göras under eller efter en match.
31.2 Anledningar till no contest kan till exempel var om matchen blir störd/stoppad på grund av yttre påverkan efter att den startats och inte kan slutföras.
31.3 Om en tävlande genom olyckshändelse blir skadad av en icke godkänd teknik t ex en sammanskallning och matchen p g a detta måste brytas skall matchen dömas till No Contest om skadan uppkommer under rond ett eller två.
31.4 Om en utövare inte kan fortsätta p g a av en oavsiktlig foul efter att rond två är avklarad så skall man räkna ihop poängen och därefter utse en vinnare.
31.5 Om en skada som orsakats av en oavsiktlig foul under rond ett eller två förvärras av regelrätta tekniker och detta gör att matchen måste avbrytas under rond tre skall poäng räknas fram till dess att matchen bröts.

§ 32 Protest
32.1 Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest inlämnas till tävlingsledaren inom 48 timmar efter avslutad tävling.
32.2 Protest skall inkomma från den förening den tävlande tillhör (svenska utövare) eller från den tävlandes klubb/team alternativt den tävlandes manager (utländska tävlande) och inte från en enskild tävlande.
32.3 Protesten skall innehålla uppgifter om vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
32.4 Matchresultat skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

§ 33 Knockout
33.1 En tävlande, som har blivit knockad som ett resultat av en huvudträff eller där domaren stoppat matchen på grund av ett flertal hårda träffar i huvudet, skall omedelbart undersökas av tävlingsläkaren.
33.2 En bedömning om vidare undersökning på sjukhus, samt eventuell hjärnröntgen, är nödvändig skall göras av tävlingsläkaren.
33.3 Tävlingsläkaren skall dokumentera eventuella knockouter och därmed följande undersökning på sjukhus, karantänsperiod etc.

§ 34 Karantän – Avstängning
34.1 En tävlande som blivit utslagen i en match efter knockout, som följd av huvudträff, eller då matchdomaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda träffar mot huvudet, som gjort denne försvarslös eller oförmögen att fortsätta, skall inte tillåtas deltaga i tävling eller sparring under en period specificerad i 34.3 nedan.
34.2 Matchläkaren har rätt att utdöma karantän även då en match inte stoppats om denne finner detta nödvändigt på grund av att en tävlande fått ta emot många huvudträffar.
34.3 En knockout – Minst fyra veckor efter matchen.
Två knockout under en period av tre månader – 3 månader efter matchen.
Tre knockout under en period av 12 månader – Ett år efter matchen.

§ 35 Doping
35.1 Positivt test för doping enligt WADAs (World Anti-Doping Agency) och/eller IOKs (Internationella Olympiska Kommittén) dopinglista leder till omedelbar diskvalificering.
35.2 Det ankommer tävlingsledaren att underlätta för och vara behjälplig i genomförandet av dopingtester på de tävlande.
35.3 Om en tävlande inte medger dopingtest leder det till omedelbar diskvalificering.

Superior Champions

Superior Challenge Champions

Watch Events

Superior Challenge Viaplay TV Live

Tickets

Superior Challenge Tickets

Next Event

Next Event SC13

Superior Fighters

Superior Challenge Fighters

Superior Wear

Superior Wear

Superior Gear

Superior Gear

Superior Group Int.

Superior Group International

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook