SAFETY

SAFETY

English

 

The safety of our athletes comes first.

 

Superior Challenge is sanctioned by SMMAF (Swedish MMA Federation). All events are supervised by a Supervisor from SMMAF and in some cases also by the County Administrative Board's Martial Arts Delegation. We follow SMMAF’s rules for MMA, which have been developed in collaboration with, and approved by the County Administrative Board's Martial Arts Delegation. The martial arts delegation has attended several events and Superior Challenge has been mentioned as role model for Swedish martial arts, already after the first event due to our rigorous medical safety.

 

We use two doctors with many years of experience in the profession and in martial arts. There is always at least one doctor present ringside during a bout. We also have at least one Cutman present during a bout who can assist the doctors with minor injuries. Our medical awareness was one of three contributing factors to SMMAF’s current permanent authority to sanction MMA bouts in Sweden. Our medical team ensure the safety of both athletes and spectators.

 

The athletes undergo their first and most thorough medical examination the day before fight. The second examination takes place on the day of the fight to ensure one last time that the participants are in good physical and mental shape. During the bout, the event doctors are active and examines any injuries together with the Cutman. The doctors can stop a bout at any time if they consider it reasonable. The athlete's coaches and seconds are also entitled to stop a bout at any time.

 

After the bouts, our doctors follow up any injuries and carry out thorough examinations and further necessary measure if needed. All follow-ups and the medical data such as information about injuries and account of measure, etc. are implemented into a database, and reported to SMMAF and the Swedish Budo and Martial Arts Confederation. The health of the participants is our top priority and therefore we are very keen to accommodate this by having them under constant health surveillance.

 

Our experienced referees control the fight inside the cage during bouts and are always ready to stop a fight if needed. Also, three judges are always present ringside during a match. Supervisors from SMMAF and in some cases, controllers from the County Administrative Board's Martial Arts Delegation, observe all bouts from ringside.

 

Each event also has permission from the Police department and the Fire Protection Authority. The Police department appoints number of licensed security guards that must be available during each event. These security guards have another fifty officials, security personal and arena staff who are all involved in the security of the events. The safety of the audience and participants is ensured by our licensed security guards, officials, and the medical team. The County Administrative Board's Martial Arts Delegation, supervisors from SMMAF, the Police department and the Fire Protection Agency have all attended our previous events and have had no remarks.

Svenska

 

Våra atleters säkerhet kommer först.

 

Superior Challenge är sanktionerad av SMMAF (svenska MMA Förbundet). Alla galor är övervakade av en Supervisor från SMMAF och i vissa fall även från Länsstyrelsens Kampsportsdelegation. Vi följer SMMAF tävlingsregler för MMA som är framtagna i samarbete med, samt godkända av Länsstyrelsens Kampsportsdelegation. Kampsportsdelegationen har närvarat på flera evenemang och Superior Challenge blev omtalade som ett föredöme för svensk kampsport redan efter första galan p.g.a. den rigorösa medicinska säkerheten kring våra evenemang.

 

Vi använder oss av två läkare med mångårig erfarenhet inom yrket samt av kampsport. Det är alltid minst en tävlingsläkare närvarande ringside under en match. Vi har även minst en Cutman närvarande under match som kan assistera läkarna vid mindre skador. Vår medicinska beredskap var en av tre bidragande faktorer till att SMMAF idag har ett tills vidare tillstånd att sanktionera MMA tävlingar i Sverige. Det medicinska teamet tillser säkerheten för både atleter och åskådare.

 

Atleterna genomgår sin första och mest grundliga medicinska undersökning dagen innan matchdag. Den andra undersökningen sker på matchdagen innan eventstart för att en sista gång säkerställa att deltagarna är i god fysisk och mental form. Under match är tävlingsläkarna aktiva och undersöker eventuella skador tillsammans med Cutman. Läkarna kan när som helst stoppa en match om de anser det vara skäligt. Det kan även de tävlandes coacher göra.

 

Efter match följer läkarna upp eventuella skador och utför grundliga undersökningar och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov. All uppföljning och medicinsk data i form av redogörelse av skador och åtgärder m.m. sparas i en databas och samt rapporteras till SMMAF och Svenska Budo och Kampsportsförbundet. Deltagarnas hälsa är vår främsta prioritet och därför är vi väldigt måna om att tillgodose detta genom att ha dem under ständig hälsoövervakning.

 

Våra erfarna ringdomare kontrollerar händelseförloppet under match och är alltid redo att avbryta matchen om det behövs. Även tre poängdomare är alltid närvarande ringside under match. Supervisor från SMMAF och i vissa kontrollanter från Länsstyrelsens Kampsportsdelegation observerar alla matcher från ringside.

 

Varje evenemang har även tillstånd av Polismyndigheten och Brandskyddsmyndigheten. Polismyndigheten tillsätter antalet licenserade ordningsvakter som måste finnas tillgängliga under evenemanget. Dessa ordningsvakter har ytterligare ca femtio funktionärer, värdar och arenapersonal som alla hjälper till med säkerheten kring galorna. Publikens samt deltagarnas säkerhet tillgodoses av våra licenserade säkerhetsvakter, funktionärer samt det medicinska teamet. Länsstyrelsens Kampsportsdelegation, supervisors från SMMAF, Polismyndigheten och Brandskyddsmyndigheten har alla närvarat vid våra tidigare evenemang och har inte haft någonting att anmärka på.